Интелект ООД е частна фирма, създадена през 1998 г., с основен предмет на дейност Служба по трудова медицина /СТМ/. СТМ Интелект ООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването през 1999 г. и пререгистрирана по Наредба №3/2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на СТМ (Д.в.бр.14/2008 г.) с Удостоверение №233-4/22.03.2011 г.

Екипът на СТМ Интелект ООД консултира и подпомага нашите клиенти при изпълнение на едно от основните им задължения – осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

С нашите компетентни консултации и препоръки ние Ви съдействаме да намерите най-верните решения за оптимизиране на факторите на работната среда и трудовия процес, намаляване и ограничаване на професионалния риск, укрепване на здравето и повишаване работоспособността на Вашите работници и служители – предпоставка за тяхната пълно физическо, психическо и социално благополучие и икономически просперитет на Вашата фирма.

Към Интелект ООД функционира Акредитиран Орган за контрол от вид С (ОКС) (Сертификат №255 ОКС/12.12.2011 г.), с обхват на акредитация – контрол на физични и химични фактори на работната среда, вентилационни и климатични инсталации, електриически уредби и съоръжения до 1000 V. ОКС разполага със съвременна апаратура, отговаряща на изискванията на най-новите стандарти и нормативни актове и високо квалифицирани в съответните области специалисти.

Ние предлагаме услуги с гарантирано качествено от екип от висококвалифицирани специалисти в областта на трудовата медицина, безопасните и здравословни условия на труд.