СТМ извършва наблюдение,анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и с понижена резистентност, което обхваща:

1. Kонсултиране и подпомагане на работодателя при организирането на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания

2. Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;

3. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение

4. Изготвяне на заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.

5. Изготвяне на списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания; вида на медицинските специалисти и необходимите изследвания, честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

Организиране и извършване на периодични профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба №3 ДВ бр.16/1987г. от медицински специалисти (терапевт с ЕКГ изследване, ехографски изследвания, офталмолог, УНГ с аудиометрия, ортопед, невролог, лабораторни изследвания на кръв и урина), съобразени с оценката на риска по работни места, по избор на клиента:

  • в специализирани медицински кабинети;
  • на територията на предприятието или организацията

СТМ „Интелект” ООД работи със специалисти от медицински центрове в гр. Бургас:

1. МЦ „Света София”ООД

2. МЦ „І Бургас” ЕООД

3. МЦ „Св. Николай Чудотворец” ЕООД

4. ДКЦ „Св. Георги Победоносец” ЕООД

5. ДКЦ ІІ Бургас

СТМ изготвя ежегодно обобщен анализ за здравното състояние на работещите въз основа на:

а) резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;

б) информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;

в) информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;

г) информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;

д) информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.

СТМ изготвя и поддържа лично здравно досие на електронен и хартиен носител за регистриране на резултатите от проведените профилактични медицински прегледи и данните за временната неработоспособност.

Издаване на становища въз основа на експертни решения на ТЕЛК за пригодността на работещия да изпълнява или не заеманата длъжност.

Попълване на данните от оценката на риска на работното място от факторите на работната среда и работния процес в Производствена характеристика за ТЕЛК.