Съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателят e длъженда направи оценка на рисковете за безопасността и здравето на работещите, която да обхване работното оборудване, работните процеси, организацията на работните места, факторите на работната среда и работния процес, използваните суровини и материали и други фактори които могат да генерират риск.

Оценката на риска е вземане на решение, относно неговата допустимост, на базата на анализа на риска, отчитащ съответствието с разпоредбите на нормативните актове.

Целта на оценката на риска е да се подпомогне работодателят при изготвянето на адекватна програма и предприемането на конкретни действия за овладяване на професионалните рискове на работните места и защита на работещите.

Оценяването на риска се извършва от работодателя (чл. 4 от Наредба №5/1999 г).

Работодателят издава заповед, с която утвърждава екип от оценители, в състава на който влизат органът по БЗР, други специалисти от фирмата и експерти от обслужващата Служба по трудова медицина.

Работодателят утвърждава и изпълнява програма за оценяването на риска, която включва организацията на дейностите, подходите и методите за извършване на оценката на риска, оценителите, етапите, последователността и сроковете за оценяване на риска, начина за допитване и консултации с работещите, както и формите и материалите за документиране на оценката на риска.

Етапи на оценяването на риска:

1. Kласификация на трудовите дейности;

2. Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности;

3. Определяне на работниците и служителите, изложени на опасности;

4. Определяне на елементите на риска;

5. Оценка на риска;

6. Документиране.

Мерките,предложени от оценителите,следва да се включат в утвърдена от работодателя „Програма за намаляване и ограничаване на риска”, с конкретни срокове и отговорни лица и с предвидените необходими ресурси, да бъдат изпълнявани съобразно с техните приоритети, като част от фирмената политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 124/97);

2. Наредба № 5/1999 г. на МТСП И МЗ за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите (ДВ,бр.47/1999 г.).