СТМ „Интелект“ ООД предлага:

  • Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работниците и служителите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес;
  • Консултации по организирането на комитети и групи по условия на труд;
  • Първоначално и ежегодно обучение на представителите в КУТ/ГУТ, съгласно Наредба №4/1998 г.
  • Организиране и провеждане на обучение на работници и служители по правилата за първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ;
  • Предоставяне на информация на всеки работник или служител за здравните рискове, свързани с работата му, и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания;
  • Даване на индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността при работа;
  • Разработване и участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, увеличаване на трудоспособността и преодоляване на стреса при работа;
  • Подпомагане при разследване на злополуки или аварии, възникнали на територията на предприятието или организацията;
  • Обучение на длъжностните лица, съгласно Наредба№ РД-07-2/2009 г. за условията и реда за провеждането на периодичното обучение и инструктаж на работниците и служителите.

Лекторите (инженери, лекари), провеждащи обученията са изявени специалисти в съответните области, с богат професионален опит.