• КОДЕКС НА ТРУДА
 • ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 • ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
 • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
 • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
 • ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА
 • ЗАКОН ЗА ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ С РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В МНОГОНАЦИОНАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕВРОПЕЙСКИ ДРУЖЕСТВА
 • Наредба № 2/1979 г. по безопасността на труда при производството и работата с хлор
 • Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
 • Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
 • Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове
 • Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
 • Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали
 • Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
 • Наредба № 3 от 25.02.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
 • Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории
 • Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
 • Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
 • Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
 • Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
 • Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда
 • Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
 • Наредба № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения
 • Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина
 • Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
 • Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
 • Наредба № 7 от 16.06.1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени
 • Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
 • Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
 • Наредба № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност
 • Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби
 • Наредба № 9 от 16 декември 1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините
 • Наредба №9 от 29 юли 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране
 • Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи
 • Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
 • Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
 • Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари
 • Наредба № 11 от 2.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени
 • Наредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
 • Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
 • Наредба № 12 oт 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили
 • Наредба № 12 от 3012.2005 г.за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
 • Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
 • Наредба № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт
 • Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
 • Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането
 • Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчни работи с тежести
 • Наредба № 22 от 8 май 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация
 • Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
 • Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите
 • Наредба № РД-07/2 от 19 март 2008 г. за реда за използване на събраните суми по наложени имуществени санкции и глоби от ИА “Главна инспекция по труда”
 • Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
 • Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Наредба № H-3 от 7 април 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета
 • Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария
 • Наредба за безплатно работното и униформено облекло
 • Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
 • Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби
 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
 • Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 • Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места
 • Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
 • Наредба за работното време, почивките и отпуските
 • Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
 • Наредба за трудоустрояване
 • Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“
 • Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
 • Списък на професионалните болести
 • Наредба за медицинската експертиза
 • Норми № 05 за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси
 • Заповед № А-441 от 13.10.2011 г. за определяне на периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
 • Заповед № РД от 1994 г. за утвърждаване на правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа
 • Заповед № РД-09-184/2007 г. – Относно: изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета
 • Зaповед № РД-01-815 от 07.11.2011 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2012 г.
 • Производствена характеристика
 • Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
 • Инструкция № 1 от 20 февруари 2008 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства
 • Инструкция от 5 юли 1996 г. за изискванията за безопасни условия за възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета
 • Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
 • Наредба № Iз-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
 • Наредба № 1 от 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията
 • Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
 • Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли
 • Наредба № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори
 • Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване
 • Наредба № 7 от 5 март 2007 г. за изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране и съхраняване на тъкани и клетки
 • Наредба № 46 от 3 декември 2001 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов
 • Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
 • Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения
 • Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
 • Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите
 • Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията и дейностите в отрасъл „Земеделие“
 • Правилник по безопасността на труда при взривните работи
 • Правилник за безопасността на труда при разработване на находища по открит начин/Д-01-001/
 • Правилник по безопасността на труда при производство на цимент
 • Правилник по безопасността на труда при боядисване на машиностроителни изделия /Д-01-006/
 • Правилник по безопасността на труда при термична обработка на металите /Д-01-007/
 • Правилник по безопасността на труда при ковашко-щамповъчното производство /Д-01-011/
 • Правилник за безопасността на труда при производството, транспорта, съхраняването и употребата на кислород /Д-01-016/
 • Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи /Д-06-001/
 • Правилник по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали /Д-08-002/
 • Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура