Напомняме Ви, че Комисията по трудоустрояване трябва да определи броя на местата, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност и за хора с трайни увреждания, като процент от общия брой на работниците и служителите, съгласно чл.315 от КТ, Наредба № РД-07-1/2012 г. и чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Копие от протокола за трудоустрояване трябва да се изпрати до териториалното поделение на НОИ, на службата по трудова медицина и Агенцията по заетостта.