Органът за контрол от вид С Интелект (Сертификат №255 ОКС/12.12.2011 г.) разполага със съвременна апаратура, отговаряща на изискванията на най-новите стандарти и нормативни актове и с високо квалифицирани в съответните области инженери.

Обхват на акредитация:

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ В РАБОТНАТА СРЕДА

1. Микроклимат

 • Температурана въздуха
 • Относителна влажност на въздуха
 • Скорост на движение на въздуха

2. Изкуствено осветление

 • Осветеност

3. Шум

 • Ниво на шум
 • Еквивалентно ниво на шум
 • Дневно ниво на експозиция на шум
 • Средноседмично ниво на експозиция на шум
 • Ниво на върхово звуково налягане

4. Вентилационни инсталации

 • Скорост на въздушен поток
 • Дебит на въздуха

5. Климатични инсталации

 • Температурана въздуха
 • Относителна влажност на въздуха

ХИМИЧНИ ФАКТОРИ ВЪВ ВЪЗДУХА НА РАБОТНАТА СРЕДА

 • Прах – инхалабилна фракция
 • Прах – инхалабилна фракция
 • Химични агенти

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V

 • Съпротивление на изолацията
 • Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни уредби
 • Импеданс Zs на контур фаза-защитен проводник
 • Защитни прекъсвачи ( допирно напрежение, ток на задействане, време на изключване

Екип – Орган за контрол от вид С