Ръководител ОК, специалист по контрол на: Микроклимат, Осветление, Шум, Прах, Химични агенти, Вентилационни инсталации, Климатични инсталации

Магистър, инженер-химик, 7 г. Ръководител на Акредитиран Орган за контрол от вида С „Контрол на параметри на работна среда” при „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас.

Квалификация:

Обучение по ЗБУТ, съгл. Наредба № 4/1998 – Удостоверение №11040/14.07.2000 г. от НЦХМЕХ

Обучение „Трудова медицина – подготовка за практическа дейност в служба по трудова медицина” -Удостоверение №111/20.12.2000 г. от МЗ, НЦХ, МЕХ

Обучение за практическо прилагане на изискванията на стандарт EN/IEC 17025:2000 “Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране” –
Сертификат № 303/05.07.2001 г. от ИА „БСА”

Обучение “Качество. Лабораторни изпитвания. Измервания” –
Сертификат № 92/22.11.2001 г. от ССКБ

Вътрешен одитор на системи за управление на качеството на органи за контрол (БДС EN 45004, ISO/IEC 17020 r БДС EN ISO 19011:2004) – Сертификат № ОК 116/20.10.2004 г. от ССКБ

Обучение по „Нормативна база в областта на измерване на химични агенти във въздуха на работното място” – Удостоверение (22.03. – 25.03.2005.) от НЦООЗ Обучение по „Пробовземане на химични агенти от въздух на работното място във връзка със съвременните изисквания” – Удостоверение (10.10. – 14.10.2005.) от НЦООЗ
Обучение по „Физически фактори на работната среда. Измервания, оценка и нормативни документи” – Удостоверение № 11/31.01.07. НЦООЗ

Обучение по „Линейно колориметричен метод. Общи положения. Нова нормативна база – БДС ЕN 1232:2001”- Удостоверение № 29/14.03.2007. НЦООЗ

Обучение по „Метод за определяне бройната концентрация на влакна от въздуха чрез фазово-контрастна светлинна микроскопия” – Удостоверение от 01.08.2008 г., изд. „Лаборекс”, гр. София
Обучение по „Управление на качеството – изисквания на стандарти БДС EN ISO/IEC 17020:2005, БДС EN ISO/IEC 17025:2006, БДС EN ISO 9001:2008 и техники за одитиране по БДС EN ISO 19011:2004” – Сертификат № Практика – 340/16.09.2009, изд. от „Практика” – О.К. ООД”, гр. София