АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С (ОКС)
АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С (ОКС)
Акредитиран Орган за контрол от вид С (ОКС)
Акредитиран Орган за контрол от вид С (ОКС)
АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С (ОКС)
АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С (ОКС)

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Службата по трудова медицина /СТМ/ Интелект ООД e регистрирана с Удостоверение на МЗ №021/11.02.1999 г. и с последна пререгистрация по Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/12.02 2008 г.) с Удостоверение на МЗ №233-4/22.03.2011 г).

СТМ консултира и подпомага работодателите при изпълнение на едно от основните им задължения – осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд чрез оптимизиране на факторите на работната среда и трудовия процес и намаляване и ограничаване на професионалния риск – предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите и просперитет на фирмите.

СТМ извършва пълния обем от дейности, регламентирани с Наредба №3/2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на СТМ (Д.в.бр.14/2008 г.):

Активно участие при оценката на риска на работните места и разработка на програма с мерки за намаляване и ограничаване на риска;
100%
Даване на препоръки при избор на средствата за колективна и лична защита
100%
Оценка на личните предпазни средства.
100%
Разработване на физиологичен режим на труд и почивка и оценка на ефективността на въведения физиологичен режим.
100%
Изготвяне на списък на видовете прегледи и изследвания, съгласно Наредба №3/1987 г. в зависимост от рисковите фактори на работните места
100%

Услуги

ОЦЕНКА НА РИСКА

ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ В РАБОТНАТА СРЕДА
1. Микроклимат Температурана въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха 2. Изкуствено осветление Осветеност 3. Шум Ниво на шум Еквивалентно ниво на шум Дневно ниво на експозиция на шум Средноседмично ниво на експозиция на шум Ниво на върхово звуково налягане 4. Вентилационни инсталации Скорост на въздушен поток Дебит на въздуха 5. Климатични инсталации Температурана въздуха Относителна влажност на въздуха
ХИМИЧНИ ФАКТОРИ ВЪВ ВЪЗДУХА НА РАБОТНАТА СРЕДА
Прах – инхалабилна фракция Прах – инхалабилна фракция Химични агенти
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V
Съпротивление на изолацията Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни уредби Импеданс Zs на контур фаза-защитен проводник Защитни прекъсвачи ( допирно напрежение, ток на задействане, време на изключване

Екип

Д-р Стоянка Парушева
д.м. – управител и ръководител на СТМ
Инж. Елена Борисова Болчева
Квалифициран магистър – инженер-технолог
Инж. Димитринка Кидерова
Ръководител ОК, специалист по контрол
Инж. Мая Александрова Йотова-Тодорова
Магистър, инженер по електроника и автоматика

Факти

99
нормативни документи
99
Медицински прегледи
99
Проведени обучения
99
Доволни клиенти

Клиенти

logo logo logo logo logo logo

Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИРМИ С НАД 50 РАБОТЕЩИ
28.11.2016
Напомняме Ви, че Комисията по трудоустрояване трябва да определи броя на местата, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност и за хора с

Контакти